JIYI K3A,K++,KX firmware tuning software, ifly APP download

Latest tuning software-20221014.zip

2022-10-14
ZIP

JIYI K++ tuning software V1.0.4

2019-07-01
RAR

JIYI K++ android ground station V1.5.0.3

2022-10-14
APK

JIYI K3APro tuning software V2.5.0

2020-08-27
RAR

JIYI K3A tuning software V1.1.6

2018-09-19
RAR

JIYI K3A android ground station

2022-10-14
APK

JIYI K3A agriculture flight controller manual V1.0.6

2018-09-19
PDF

JIYI K3A android grand station App manual V1.0.2

2018-09-19
PDF

JIYI K3-A firmware upgrade tool V1.1.0

2018-09-19
ZIP